Програми за обучение на:

  • Учители
  • Директори
  • Възпитатели
  • Психолози
  • Логопеди
  • Педагогически съветници

Педагогически специалисти

29 одобрени програми за обучение на педагогически специалисти.

Групово обучение - от 10 до 25 лица (според вида на програмата).

Хорариум на програмите - 16 , 18 , 32 или 48 учебни часа.

Програмите за обучение предоставят на педагогическите специалисти 1, 2 или 3 кредита.

Преминалите обучение получават Удостоверение с присъдени брой кредити по Наредба 12 / 01.09.2016 г.

 

Списък на програмите за педагогически специалисти

38010001 Техники при работа с интерактивна бяла дъска
38010002 Технология на подготовка и изпълнение на компютърни презентации
38010003 Работа в екип и екипна ефективност
38010004 Използване на интерактивна бяла дъска в чуждоезиковото обучение
38010005 Особености на преподаването на английски език в начална степен
38010006 Управление на проекти на ученици в обучението по английски език
38010007 Усъвършенстване на умения за комуникация на английски език при участия в международни проекти
38010008 Агресията – какво не знаем за нея
38010009 Изграждане на система за финансов контрол и управление в училището (СФУК)
38010010 Изготвяне на портфолио на педагогическия персонал
38010011 Конфликти-същност и протичане. Изграждане на умения за решаване на конфликти.
38010012 Модел на проектно-базирано обучение
38010013 3D принтера в учебния процес
38010014 Работа с деца със специални образователни потребности (СОП)
38010015 Стрес на работното място. Начини за справяне със стреса.
38010016 Управление на качеството. Изграждане на училищни системи за качество на образованието. Обучение за работни групи по самооценяване.
38010017 Добавена реалност в учебния процес
38010018 Методи за повишаване на мотивацията при учене
38010019 Ефективна комуникация между учители и родители
38010020 Обучение по бизнес комуникации и PR
38010021 Дистанционни форми на обучение
38010022 Дигитално гражданство. Защита на личните данни и киберсигурност. Опасности за децата в мрежата. Детска престъпност, наказателна и административна отговорност на деца и родители.
38010023 Киберсигурност, опасности и престъпления в мрежата, защита на личните данни и отговорности на деца и родители.
38010024 Иновативни методи в преподаването с използване на компютърни технологии. Интерактивно обучение и презентиране.
38010025 Интерактивни форми на обучение и повишаване на мотивацията на преподавателите за прилагане на иновативни методи в преподаването.
38010026 Активно взаимодействие между семейството и образователната институция
38010027 Ефективно участие на родителите и семейството в училищната общност
38010028 GDPR - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679. Необходими мерки в учебните заведения по изискванията за защита на личните данни.

38010029 Обучение за устойчиво развитие в професионалното образование.

Обучения за педагогически специалисти

  • Обучения на място
  • Изнесени обучения
  • Безплатно обучение по ОП Наука и образование за интелигентен растеж

Вижте предстоящите ни курсове!

Вижте цялата ни програма на всички курсове - езикови и професионални, които предстоят да започнат.

Изпратете ни документ за превод

Натиснете тук и попълнете нашата форма за да ни изпратите директно документ за превод. Ние ще се свържем с вас за доуточняване на детайли.

Свържете се с нас

Използвайте един от начините за контакт с нас - изпратете ни запитване, свържете се директно на стационарните телефони или ни изпратете емайл!