Обучение с ваучери по проект на Агенция по заетостта

ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА

ВНИМАНИЕ ! АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ПРЕКРАТИ НАБИРАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯ С ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА

ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ - АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
процедура BG05M9OP001-1.016 “Ваучери за заети лица”

ВАЖНО ! Програмата е предназначена за заети лица по трудово правоотношение със средно или по-ниско образование. Недопустими лица са наетите в административните структури на органите на държавната власт.

СТЪПКИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕР И ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ:

 • Изберете предлагано обучение от Евро-Алианс ООД, като се запознаете с вида, формата и продължителността;
 • Подайте пакет документи за кандидатстване по програмата в Дирекция ”Бюро по труда” по местоживеене или по месторабота. 
 • Изчаквате одобрение от Дирекция ”Бюро по труда”, за което ще получите Уведомление.
 • След определяне датата за стартиране на Вашето обучение получавате ваучер, като ваучерът покрива 50% стойността на обучение Ви, останалите 50% заплащате Вие.
 • Предоставяте в Евро-Алианс ООД своя поименен ваучер и сключвате договор за обучението.
 • Обучението Ви стартира по график на обявената дата.


ПРОГРАМАТА ОТКРИВА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА:

 1. Свободен избор на курсове според нуждите на обучаемите;
 2. Избор на обучаваща организация от одобрените от Агенция по заетостта;
 3. Повишаване на квалификацията на работещи в курсове за придобиване на професия или обучение по част от професия;
 4. Подобряване на ефективността на работното място и професионално развитие ;
 5. Получаване на документ доказващ ниво на квалификация, знания и умения:
 • СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ;
 • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ;
 • СЕРТИФИКАТ ЗА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕННОСТИ ИЛИ ЗА ЧУЖД ЕЗИК.

ВАЖНО ! Програмата е предназначена за заети лица по трудово правоотношение със средно или по-ниско образование. Недопустими лица са наетите в административните структури на органите на държавната власт.

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!