ПРОФЕСИЯ ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Професия 344030"Оперативен счетоводител" (специалност Оперативно счетоводство   3440301) е от област на образование "Стопанско управление и администрация" и професионално направление "Счетоводство и данъчно облагане 344"

Степен на професионална квалификация:       Трета

Минимално входящо образователно равнище: Завършено основно образование

Продължителност на обучението:                    960 уч.часа

 

Преминалите обучение получават знания за :

 

Възможности за професионална реализация
Счетоводителят се реализира във всички държавни, общински, кооперативни и частни предприятия, банки, финансови институции, застрахователни и презастрахователни дружества, финансово-счетоводни къщи и др.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Оперативен счетоводител" имат право да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите:
3433 "Оперативни счетоводители",
3432 "Приложни специалисти в юридически и финансово-кредитни учреждения ",
4121 "Персонал, водещ счетоводни сметки и документи ",

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!