Офис секретар 346020

Професия 346020 "Офис секретар"

Специалност 3460201 "Административно обслужване

Област на образование "Стопанско управление и администрация"

Професионално направление 346 "Секретарски и административни офис дейности"

Степен на професионална квалификация:  втора

Хорариум : 660 учебни часа

Минимално входящо образователно равнище: за  лица,  навършили  16  години - завършен  клас  от  средното  образование  или завършено средно образование при срок на обучението 1 година (рамкова програма Б).

Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

Възможности за професионална реализация

Придобилите  втора  степен  на  професионална  квалификация  по  професията  "Офис секретар"  могат  да  постъпват  на  работа  на  длъжности  (професии),  включени  в единични групи:  4120 Секретари с общи функции, 4413 Персонал  по кодиране и редактиране на документи, 3343 Административни и изпълнителни секретари, 3359 Приложни специалисти в държавната администрация, н.д., както и други подобни, допълнени при актуализиране на
НКПД.

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!