ОФИС МЕНИДЖЪР 346010

Професия 346010 Офис мениджър

Специалност 3460101 Бизнес администрация

Област на образование Стопанско управление и администрация

Професионално направление 346 Секретарски и административни офис дейности

Степен на професионална квалификация:  трета

Хорариум : 960 учебни часа

Минимално входящо образователно равнище: Завършено основно образование

Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Сътрудник в малък и среден бизнес", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

Възможности за професионална реализация

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Офис мениджър" могат да постъпват на работа на длъжности (професии), включени в единични групи 3343 Административни и изпълнителни секретари, 4120 Секретари с общи функции, 3359 Приложни специалисти в държавната администрация, н.д., както и други подобни, допълнени при актуализиране на НКПД.

 

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!