Оператор на компютър 482030

Професия 482030 "Оператор на компютър"

Специалност 4820301 "Текстообработване"

Област на образование "ИНФОРМАТИКА"

Професионално направление 482 "Приложна информатика"

Степен на професионална квалификация:  първа

Хорариум : 300 учебни часа

Минимално входящо образователно равнище:  за  лица, навършили 16 години, е завършен най-малко начален етап на основното образование или  успешно  завършен  курс  за  ограмотяване  по  реда  на Закона  за  насърчаване  на заетостта.

Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

Възможности за професионална реализация

Придобилите първа степен на квалификация по професията "Оператор на компютър"
могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от следната единична група 3511-3002  "Компютърен  оператор",  както  и  на  други  длъжности,  допълнени  при актуализиране на НКПД.

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!