Сътрудник в малък и среден бизнес 345050

Професия 345050 "Сътрудник в малък и среден бизнес"

Специалност 3450501 "Малък и среден бизнес"

Област на образование "Стопанско управление и администрация"

Професионално направление 345 "Стопанско управление и администрация"

Степен на професионална квалификация:  втора

Хорариум : 660 учебни часа

Минимално входящо образователно равнище: Завършено основно образование

Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Сътрудник в малък и среден бизнес", което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказна.

Възможности за професионална реализация
Придобилите професионална квалификация по професията "Сътрудник в малък и среден бизнес" - втора степен на професионална квалификация, могат да постъпват на работа на длъжностите (професии) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2006г.) от единични групи: 3432 Служители в юридически и финансово-кредитни учреждения, приравнени на специалисти, 3431 Административни секретари и приравнени на тях, 4121 Персонал, водещ счетоводни сметки и документи, 4122 Персонал, водещ статистически и финансови документи, 4132 Персонал, водещ документи за производствени материали; на длъжностите 4131 2006 Измерител, горивни и строителни материали, 4131 2007 Кантарджия, 4131 2008 Контрольор, запаси, 4131 2009 Магазинер, 4131 2018 Склададжия, 4131 2019 Снабдител, доставчик, 4131 2020 Спедиционен посредник и други, както и допълнени при актуализиране на НКПД.

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!