Проект №BG16RFOP002-2.073-1254 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Проект №BG16RFOP002-2.073-1254 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

На 26.06.2020 г. „ЕВРО-АЛИАНС“ ООД влезе в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-1254-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Срокът на изпълнение на договора е три месеца.

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Резултатите са свързани с постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места и продължаване дейността на предприятието минимум три месеца след приключване на проекта.

Общата стойност на проекта е 9 990,00 лв., от които 8 491,50 лв. европейско (ЕФРР) и 1 498,50 лв. национално съфинансиране.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG16RFOP002-2.073-2279, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Projects 2015

EURO-ALLIANCE organizes and conducts courses on their own and joint projects with private and public organizations. Development of joint projects became a part of the organization-customer as required training and qualification.

EURO-ALLIANCE offers advice and partnership of companies, organizations and individuals, as well as projects related to education and other spheres of activity. Those who wish to apply for funding from the Structural Funds for training and qualification of its employees EURO-ALLIANCE help create projects and training programs.

Текущи проекти

Проект на Агенция по заетостта - Аз Мога Повече

Oбучение с ваучери на заети лица. Включени към септември 2014 г. общо над 4100 лица с ваучери за чужди езици, дигитални компетености и професионално обучение в градовете Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Асеновград и София.

Обучение на служители от Община Пловдив

Обучение на общински служители от Община Пловдив, Район Централен по обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучение за работа със специфични групи граждани – неграмотни лица, глухонеми и др.  в изпълнение на проект: „По-близка до хората администрация“, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-22-12/14.01.2014 г. на Община Пловдив, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Информация

 • Срок на обучение: 01.09.2014 - 04.09.2014г.
 • Място на изпълнение: Евро-Алианс ООД, Пловдив
 • Резултат: Успешно завършили обучението 40 лица
 • Проведено анкетно проучване за анализ на удовлетвореността на обучаемите.

Информация

 • Срок на договора: 01.10.2013 г. до 28.02.2014 г.
 • Място на изпълнение: град Пловдив.
 • Резултат : Успешно завършват 14 обучаеми ниво А1 и 7 обучаеми ниво В1.

Обучение на служители от Община Марица

Обучение на общински служители от Община Марица Пловдив в изпълнение на проектПовишаване квалификацията на служителите в община Марица

Цел: Подготовка и провеждане на специализирано обучение по изучаване на английски език на 21 служители от администрацията на община Марица.

Проект на Агенция по заетостта BG051PO001-1.2.01

Проект на Агенция по заетостта BG051PO001-1.2.01 „Подкрепа за предприемчивите българи – Компонент І”Обучения по специалност"Сътрудник в малък и среден бизнес".Към 04.04.2012г приключили успешно обучението - 94 безработни лица.1 -  Проект на Агенция по заетостта - Шанс за реализация на младежите в България. По договор от 30.11.2009 год. , сключен между Агенция по заетостта и „Евро-Алианс”ООД  с предмет: „Организиране и провеждане на обучение по чужд език на безработни младежи до 29-годишна възраст” по Проект  BG051PO001-1.1 Повишаване заетостта на младежите чрез трайното им включване на пазара на труда в България

Обучени в курсове за езиково обучение - общо над 1800 младежи в областите - Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол. 2 - "Развитие на ЦПО при "Евро-Алианс" ООД, чрез прилагане на нови съвременни методи и инструменти в професионалното обучение на възрастни" по договор за безвъзмездна помощ: BG2006/018-343.10.01-3.13, Проект по програма ФАР

Включено обучение на 60 безработни лица в 3 професии //
Целеви Групи учавстващи в обучението

 • 20 лица - Оператор на компютър
 • 20 лица - Офис секретар
 • 20 лица - Оперативен счетоводител
 • ................
 • лица с леки физически увреждания
 • безработни младежи от 18 до 29 години
 • безработни от малцинствени групи.

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!