Завършени проекти до 2015 г. вкл.:

ЕВРО-АЛИАНС организира и провежда курсове по собствени и съвместни проекти с частни и държавни организации. Разработването на съвместните проекти става с участие на организацията-клиент, според нуждите за обучение и квалификация на персонала .

ЕВРО-АЛИАНС предлага консултации и партньорство на фирми,организации и лица, както по проекти свързани с обучение ,така и в други сфери на дейност. На желаещите да кандидатстват за финансиране от структурните фондове за обучение и квалификация на своите служители ЕВРО-АЛИАНС  съдейства за създаването на проекта и програмите за обучение.

Текущи проекти

Проект на Агенция по заетостта - Аз Мога Повече

Oбучение с ваучери на заети лица. Включени към септември 2014 г. общо над 4100 лица с ваучери за чужди езици, дигитални компетености и професионално обучение в градовете Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Асеновград и София.

Обучение на служители от Община Пловдив

Обучение на общински служители от Община Пловдив, Район Централен по обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучение за работа със специфични групи граждани – неграмотни лица, глухонеми и др.  в изпълнение на проект: „По-близка до хората администрация“, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-22-12/14.01.2014 г. на Община Пловдив, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Информация

 • Срок на обучение: 01.09.2014 - 04.09.2014г.
 • Място на изпълнение: Евро-Алианс ООД, Пловдив
 • Резултат: Успешно завършили обучението 40 лица
 • Проведено анкетно проучване за анализ на удовлетвореността на обучаемите.

Информация

 • Срок на договора: 01.10.2013 г. до 28.02.2014 г.
 • Място на изпълнение: град Пловдив.
 • Резултат : Успешно завършват 14 обучаеми ниво А1 и 7 обучаеми ниво В1.

Обучение на служители от Община Марица

Обучение на общински служители от Община Марица Пловдив в изпълнение на проектПовишаване квалификацията на служителите в община Марица

Цел: Подготовка и провеждане на специализирано обучение по изучаване на английски език на 21 служители от администрацията на община Марица.

Проект на Агенция по заетостта BG051PO001-1.2.01

Проект на Агенция по заетостта BG051PO001-1.2.01 „Подкрепа за предприемчивите българи – Компонент І”Обучения по специалност"Сътрудник в малък и среден бизнес".Към 04.04.2012г приключили успешно обучението - 94 безработни лица.1 -  Проект на Агенция по заетостта - Шанс за реализация на младежите в България. По договор от 30.11.2009 год. , сключен между Агенция по заетостта и „Евро-Алианс”ООД  с предмет: „Организиране и провеждане на обучение по чужд език на безработни младежи до 29-годишна възраст” по Проект  BG051PO001-1.1 Повишаване заетостта на младежите чрез трайното им включване на пазара на труда в България

Обучени в курсове за езиково обучение - общо над 1800 младежи в областите - Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол. 2 - "Развитие на ЦПО при "Евро-Алианс" ООД, чрез прилагане на нови съвременни методи и инструменти в професионалното обучение на възрастни" по договор за безвъзмездна помощ: BG2006/018-343.10.01-3.13, Проект по програма ФАР

Включено обучение на 60 безработни лица в 3 професии //
Целеви Групи учавстващи в обучението

 • 20 лица - Оператор на компютър
 • 20 лица - Офис секретар
 • 20 лица - Оперативен счетоводител
 • ................
 • лица с леки физически увреждания
 • безработни младежи от 18 до 29 години
 • безработни от малцинствени групи.

Други проекти

 • Езиково обучение на 284 служители на EVN за повишаване на квалификацията и адаптивността по Оперативна програма"Развитие на човешките ресурси"
 • Международен проект с участието на фирми и организации от Германия, Литва и България за внедряване на система за фирмен мениджмънт EFQM
 • Езиково обучение на 120 служители на ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД (летище Варна) по Оперативна програма"Развитие на човешките ресурси"

Вижте предстоящите ни курсове!

Вижте цялата ни програма на всички курсове - езикови и професионални, които предстоят да започнат.

Изпратете ни документ за превод

Натиснете тук и попълнете нашата форма за да ни изпратите директно документ за превод. Ние ще се свържем с вас за доуточняване на детайли.

Свържете се с нас

Използвайте един от начините за контакт с нас - изпратете ни запитване, свържете се директно на стационарните телефони или ни изпратете емайл!