График на курсовете
  Клуб по разговорен английски език:
05.03.2015


Английски език:
10.03.2015


Начална компютърна грамотност:
10.03.2015


Английски език:
13.03.2015


     
  Вижте целия график
Анкета
    Кое е определящото при избора Ви на обучение ?  
   
Издавания документ
Преподавателите
Имиджа на обучаващата организация
Времето и мястото на обучение
Техническото осигуряване
Цената
Друго
 
       

АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛ


 

Професия 811020 "Администратор в хотелиерството", (специалност 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството) е от област на образование "Услуги за личността" и професионално направление 811 "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг" .

Степен на професионална квалификация:       Трета

Минимално входящо образователно равнище: Завършено основно образование

Продължителност на обучението:                    900 уч.часа

Преминалите обучение получават знания за :

 • Установените хотелски стандарти за посрещане на български и чуждестранни гости
 • Стандартните процедури за гости, изискващи специално внимание - деца, инвалиди и др.
 • Нормативните документи за оформяне на оперативно-техническата документация
 • Терминологията на туристическата индустрия
 • Необходимите особености за зареждане на стаи за VIP гости
 • Правилата за рационално разпределение на стаи за групи
 • Начините за оформяне сметките на гостите
 • Връзките на звената в хотела, имащи отношение с работата на рецепцията
 • Визовия и контролно-пропусквателния режим на Р България
 • Правилата и стандартите на заведението
 • Разпоредби и правилник за прилагане на паспортния режим на Р България
 • Служебните задължения на портиери, пиколи, телефонисти и телефакс
 • Техническите и експлоатационни характеристики на основните машини и съоръжения, инсталации, инвентар и обзавеждане на рецепцията и приемния хол на хотела
 • Правилника за вътрешния ред в хотела, въведен от мениджъра
 • Безопасност и ППО за бърза реакция при необходимост
 • Чуждоезикови познания - в съответствие с националността на гостите и категорията Стандарта и правилата за работа с оплаквания и рекламации на гостите

Преминалите обучение получават умения за :

 • Владеене професионално-речевия етикет при посрещане на гостите
 • Посрещане и настаняване на гостите по установената процедура
 • Изготвяне на сметки и водене на редовно определената оперативно техническа отчетност
 • Изготвяне ежедневно сведения за броя на нощувките и обслужените гости по националности и направления
 • Рационално разпределение на стаи за групи
 • Работа с компютър
 • Комуникация по телефона и водене бизнес кореспонденция
 • Реагиране в извънредни ситуации, свързани с пренатовареност на хотела
 • Безопасна работа и ППО в хотела

Възможности за професионална реализация

Като приоритетен отрасъл от националното стопанство туристическата индустрия има значителен интерес към търсене на квалифицирана работна сила. Придобилите професионална квалификация кадри имат възможност за реализиране в страната и в страните от ЕС - работни места в малки и средни хотели, семейни хотели и други места за настаняване.

Удостоверяване на професионалното обучение и образование

Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.

 

 

 

Извлечение от НАРЕДБА № 19 ОТ 6 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛ", ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, източник - http://www.navet.government.bg .

 


Евро-Алианс предлага професионално обучение на възрастни по част от професията, по индивидуално изготвени програми, според нуждите на пазара на труда и изисквания на работодатели към професионалните знания и умения на работниците.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google
Новини
  27.02.2015

СЕМИНАР ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

от 9 Март 2015 до 11 Март 2015 в Образователен бизнес център Евро-Алианс ще се проведе семинар на тема ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.


Още новини
Партньори
 
Facebook
E-Learning Евро-Алианс
НАПОО
Computel
Pearson Longman
Oxford University Press
Gateway International School
Банери на партньори