График на курсовете
  Клуб по разговорен английски език:
04.09.2016


     
  Вижте целия график
Анкета
    Кое е определящо за избора Ви на курс?  
   
Учебния център
Преподавателите
Учебната програма
Графика на занятия
Цената
Препоръка от познат
 
       

ДЕЙНОСТ > ПРОЕКТИ


 

ЕВРО-АЛИАНС организира и провежда курсове по собствени и съвместни проекти с частни и държавни организации. Разработването на съвместните проекти става с участие на организацията-клиент, според нуждите за обучение и квалификация на персонала . 

ЕВРО-АЛИАНС предлага консултации и партньорство на фирми,организации и лица, както по проекти свързани с обучение ,така и в други сфери на дейност. На желаещите да кандидатстват за финансиране от структурните фондове за обучение и квалификация на своите служители ЕВРО-АЛИАНС  съдейства за създаването на проекта и програмите за обучение.


 

Текущи проекти:

Проект на Агенция по заетостта - АзМога Повече , обучение с ваучери на заети лица.

 Включени към септември 2014 г. общо над 4100 лица с ваучери за чужди езици, дигитални компетености и професионално обучение в градовете Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Асеновград и София. 

 

Завършени проекти до 2014 г. вкл.:

 

Обучение на общински служители от Община Пловдив, Район Централен по обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучение за работа със специфични групи граждани – неграмотни лица, глухонеми и др.  в изпълнение на проект: „По-близка до хората администрация“, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-22-12/14.01.2014 г. на Община Пловдив, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Срок на обучение: 01.09.2014 - 04.09.2014г.

Място на изпълнение: Евро-Алианс ООД, Пловдив

Резултат: Успешно завършили обучението 40 лица   

Проведено анкетно проучване за анализ на удовлетвореността на обучаемите.


Обучение на общински служители от Община Харманли в изпълнение на Проект «Повишаване на квалификацията на служителите в Община Харманли» по ОП Административен капацитет,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

45 лица обучени в курсове по разговорен английски език в програма от 150 уч.часа

60 лица обучени в модули Усъвършенстване на уменията на служителите при работа с продукти от пакета Microsoft Office и Усъвършенстване на уменията относно работа с „електронно правителство” и електронно подписани документи в програма от 80 уч.часа.

Срок на обучението: 14.04.2014 - 31.07.2014г.

Място на изпълнение: Община Харманли

Резултат: Успешно завършили 45 лица езиково обучение и 60 лица компютърно обучение 

Проведено анкетно проучване за анализ на удовлетвореността на обучаемите.


Обучение на общински служители от Община Марица Пловдив в изпълнение на проект „Повишаване квалификацията на служителите в община Марица”

Цел: Подготовка и провеждане на специализирано обучение по изучаване на  английски език на 21 служители от администрацията на община Марица. 

Срок на  договора: 01.10.2013 г. до 28.02.2014 г.

Място на изпълнение: град Пловдив.

Резултат : Успешно завършват 14 обучаеми ниво А1 и 7 обучаеми ниво В1.


Проект на Агенция по заетостта BG051PO001-1.2.01 „Подкрепа за предприемчивите българи – Компонент І”

Обучения по специалност"Сътрудник в малък и среден бизнес".

Към 04.04.2012г приключили успешно обучението - 94 безработни лица.

1 -  Проект на Агенция по заетостта - Шанс за реализация на младежите в България. По договор от 30.11.2009 год. , сключен между Агенция по заетостта и „Евро-Алианс”ООД  с предмет :„Организиране и провеждане на обучение по чужд език на безработни младежи до 29-годишна възраст” по Проект  BG051PO001-1.1 Повишаване заетостта на младежите чрез трайното им включване на пазара на труда в България

Обучени в курсове за езиково обучение - общо над 1800 младежи в областите - Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол.

 2 - "Развитие на ЦПО при "Евро-Алианс" ООД, чрез прилагане на нови съвременни методи и инструменти в професионалното обучение на възрастни" по договор за безвъзмездна помощ: BG2006/018-343.10.01-3.13, Проект по програма ФАР

Включено обучение на 60 безработни лица в 3 професии:

  • 20 лица - Оператор на компютър
  • 20 лица - Офис секретар
  • 20 лица - Оперативен счетоводител 

Целеви групи участващи в обучението

  • лица с леки физически увреждания
  • безработни младежи от 18 до 29 години
  • безработни от малцинствени групи.

 


 

3 - Езиково обучение на 284 служители на EVN за повишаване на квалификацията и адаптивността по Оперативна програма"Развитие на човешките ресурси"

 


 

4 - Международен проект с участието на фирми и организации от Германия, Литва и България за внедряване на система за фирмен мениджмънт EFQM


 

Завършени проекти през 2009 година :

1 - Езиково обучение на 120 служители на ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД (летище Варна) по Оперативна програма"Развитие на човешките ресурси"

.....


 

ЕВРО-АЛИАНС организира и провежда курсове по собствени и съвместни проекти с частни и държавни организации. Разработването на съвместните проекти става с участие на организацията-клиент, според нуждите за обучение и квалификация на персонала .

Google
Новини
  05.06.2016

ПРОЕКТ ЗНАНИЯ ЗА ЛИДЕРИ!

За пета поредна година в езиков център Евро-Алианс се провежда Проект "Знания за Лидери!" 2016. Обучението е безплатно в рамките на 15 учебни часа в две сесии - от 6 до 10 юни и от 13 до 17 юни 2016.


Още новини
Партньори
 
Facebook
E-Learning Евро-Алианс
НАПОО
Computel
Pearson Longman
Oxford University Press
Gateway International School
Банери на партньори