График на курсовете
  Английски език:
28.04.2014


Компютърни презентации - модул:
29.04.2014


Английски език:
15.05.2014


     
  Вижте целия график
Анкета
    Имам нужда от компютърно обучение по  
   
Текстообработка
Електронни таблици
Презентации
E-mail кореспонденция
Уеб дизайн
Графичен дизайн
 
       

ДЕЙНОСТ > ПРОЕКТИ


 

ЕВРО-АЛИАНС организира и провежда курсове по собствени и съвместни проекти с частни и държавни организации. Разработването на съвместните проекти става с участие на организацията-клиент, според нуждите за обучение и квалификация на персонала . 

ЕВРО-АЛИАНС предлага консултации и партньорство на фирми,организации и лица, както по проекти свързани с обучение ,така и в други сфери на дейност. На желаещите да кандидатстват за финансиране от структурните фондове за обучение и квалификация на своите служители ЕВРО-АЛИАНС  съдейства за създаването на проекта и програмите за обучение.


 

Текущи проекти:

Проект на Агенция по заетостта - АзМога и АзМога Повече , обучение с ваучери на заети лица.

 Включени към 31.03.2014 г. общо над 3900 лица с ваучери за чужди езици, дигитални компетености и професионално обучение в градовете Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Асеновград и София. 

 

Завършени проекти до 2014 г. :

Обучение на общински служители от Община Марица Пловдив в изпълнение на проект „Повишаване квалификацията на служителите в община Марица”

Цел: Подготовка и провеждане на специализирано обучение по изучаване на  английски език на 21 служители от администрацията на община Марица. 

Срок на  договора: 01.10.2013 г. до 28.02.2014 г.

Място на изпълнение: град Пловдив.

Резултат : Успешно завършват 14 обучаеми ниво А1 и 7 обучаеми ниво В1.


Проект на Агенция по заетостта BG051PO001-1.2.01 „Подкрепа за предприемчивите българи – Компонент І”

Обучения по специалност"Сътрудник в малък и среден бизнес".

Към 04.04.2012г приключили успешно обучението - 94 безработни лица.

1 -  Проект на Агенция по заетостта - Шанс за реализация на младежите в България. По договор от 30.11.2009 год. , сключен между Агенция по заетостта и „Евро-Алианс”ООД  с предмет :„Организиране и провеждане на обучение по чужд език на безработни младежи до 29-годишна възраст” по Проект  BG051PO001-1.1 Повишаване заетостта на младежите чрез трайното им включване на пазара на труда в България

Обучени в курсове за езиково обучение - общо над 1800 младежи в областите - Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол.

 2 - "Развитие на ЦПО при "Евро-Алианс" ООД, чрез прилагане на нови съвременни методи и инструменти в професионалното обучение на възрастни" по договор за безвъзмездна помощ: BG2006/018-343.10.01-3.13, Проект по програма ФАР

Включено обучение на 60 безработни лица в 3 професии:

  • 20 лица - Оператор на компютър
  • 20 лица - Офис секретар
  • 20 лица - Оперативен счетоводител 

Целеви групи участващи в обучението

  • лица с леки физически увреждания
  • безработни младежи от 18 до 29 години
  • безработни от малцинствени групи.

 


 

3 - Езиково обучение на 284 служители на EVN за повишаване на квалификацията и адаптивността по Оперативна програма"Развитие на човешките ресурси"

 


 

4 - Международен проект с участието на фирми и организации от Германия, Литва и България за внедряване на система за фирмен мениджмънт EFQM


 

Завършени проекти през 2009 година :

1 - Езиково обучение на 120 служители на ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД (летище Варна) по Оперативна програма"Развитие на човешките ресурси"

.....


 

ЕВРО-АЛИАНС организира и провежда курсове по собствени и съвместни проекти с частни и държавни организации. Разработването на съвместните проекти става с участие на организацията-клиент, според нуждите за обучение и квалификация на персонала .

Google
Новини
  17.04.2014

ПОДНОВЯВАНЕ НА АЗ МОГА ПОВЕЧЕ

По информация от Агенция по заетостта програмата за обучение на заети лица Аз Мога Повече се подновява със срок на приключване на обученията до 31 август 2015 г.


Още новини
Партньори
 
Нов офис и учебна база
E-Learning Евро-Алианс
НАПОО
Computel
Pearson Longman
Oxford University Press
Gateway International School
Банери на партньори